Visie

Onze school is een kindgerichte vrije basisschool. Je bent dan ook van ‘harte’ welkom in onze school, ongeacht je geloofsovertuiging. De manier waarop wij met de kinderen van de school omgaan, wordt mede bepaald door onze christelijk geïnspireerde levensvisie. Dit is voor ons een drijfveer om ons in een sfeer van verbondenheid en met bezieling in te zetten voor de ontwikkeling en persoonlijke vorming van de kinderen van onze school.

Vijf opdrachten van ons project zetten ons alvast op weg:

Opdracht 1: Zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

We staan stil bij wat kinderen leren om op te groeien tot ‘fijne’ mensen. De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen. Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur: de wereld van taal en communicatie, de wereld van het muzische, de wereld van cijfers en feiten, de wereld van de techniek, de wereld van het samenleven, de wereld van verleden, heden en toekomst, de wereld van het goede, de wereld van zingeving. In ons aanbod is een logische samenhang te vinden. We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt.

We willen dat wat kinderen leren, deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren, kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

Opdracht 2: Kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid. Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen. Onze opvoeding wordt gedragen door onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind, de pedagogie van verbondenheid, de pedagogie van de hoop, de pedagogie van het geduld.

Van onze leerkrachten verwachten we dat ze: model staan voor goed leren, strategische vragen stellen, aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen, zinvolle contexten aanbieden, interactieprocessen begeleiden, peilen naar de vorderingen, helpen en coachen.

Opdracht 3: Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Wij omringen kinderen daarom met brede zorg.
We willen kinderen optillen en hen uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden. Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het geduld essentieel.

Onze brede zorg heeft twee dimensies. We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren. We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra…

Opdracht 4: Werken aan een christelijke identiteit

Wij zijn een katholieke school. Dit betekent dat wij ons opvoedingsproject baseren op de beginselen van ons christelijk geloof. Wij streven naar een school ‘met een hart’ waar christelijke waarden centraal staan en waarbij ons team een voorbeeld tracht te zijn, in woord en daad. Onder deze waarden verstaan wij: respect voor de eigenheid van ieder mens, verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen, verbondenheid en solidariteit met anderen, vertrouwen en hoop in het leven, genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is, openheid, respect en zorg voor mens en natuur, verwondering en bewondering, vergeving kunnen geven, troost voor mensen in moeilijke situaties.

Wij bieden in onze school gevarieerde en zingevende activiteiten aan. We nodigen alle kinderen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op de ontmoeting van elkaar in verbondenheid, de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf, het vieren van de belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar.

In de godsdienstlessen komt de christelijke levensbeschouwing ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ons doel is de kinderen te helpen om competente vertellers te worden van het levensbeschouwelijke in hun eigen levensverhaal. We brengen de kinderen thuis in de verhalen uit de eigen traditie, en leren hen de verbinding leggen tussen deze verhalen en de existentiële vragen en grenservaringen uit het eigen leven en uit het leven van andere mensen.

We vinden het evenzeer belangrijk dat kinderen van elke geloofsovertuiging welkom zijn op onze school. We zijn een school met een open geest, waar iedere kind  zich thuis kan voelen. We streven er naar om onze kinderen te laten kennis maken met andere geloofsovertuigingen, om hen zo met een open blik naar de wereld te laten kijken.

Opdracht 5: Onze school als gemeenschap en als organisatie

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. We respecteren ieder zijn verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. Onze school wordt gedragen door het hele team onder leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering. We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met de ouders als eerste verantwoordelijke van uw kinderen (daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school), met het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school, met externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering, met de parochie en de lokale gemeenschap.