De klassen

Kleuterleefgroep:

We kozen bewust voor het werken met verschillende leeftijden in één leefgroep. Zo gaan onze 2,5- tot 6-jarigen samen en met de juffen op ontdekkingstocht.

Deze diversiteit voelt zeer natuurlijk aan, is voor ons heel rijk en biedt enorme leerkansen voor kleuters, leerkrachten, ouders en externen.

 • We brengen een huiselijke en familiale sfeer in onze klas.
 • Dit is dé belangrijkste basis zodat uw kind zich goed en veilig voelt.
 • Het wij-gevoel en het samenhorigheidsgevoel worden gestimuleerd, we verrijken elkaar en leren van elkaar op een spontane en soms gestuurde manier.
 • We werken gedifferentieerd en op het niveau van uw kind.
 • Elk kind kan zich ontwikkelen volgens zijn/haar eigen onderwijsbehoeften.
 • Zelfstandigheid wordt sterk gestimuleerd, de kinderen leren plannen en gestructureerd werken.
 • Omdat we de kinderen een langere tijd in onze klas mogen volgen, geeft dit het grote voordeel dat we hen beter leren kennen en zo ook snel kunnen inspelen op de noden van elk kind.

Kortom… die diversiteit die wij ervaren leidt ertoe dat uw kind een groter welbevinden en een sterkere betrokkenheid vertoont en zo ook door al deze succeservaringen heel veel in zich opneemt en “leert”.

Groepen Lager:

In het lager kiezen we bewust voor graadklassen. In graadklassen zitten telkens twee leerjaren in een klas samen. De leerkracht wisselt de instructiemomenten af. Kinderen van het ene leerjaar krijgen instructie, terwijl de kinderen uit het ander leerjaar zelfstandig hun contractwerk maken. Hierin komen alle vakken aan bod, bv. rekenen, taal, lezen, spelling, een educatief spel…. Zo wordt er telkens gewisseld.

Dit zorgt ervoor dat er steeds kleinere instructiegroepjes zijn, waarbinnen veel efficiënter wordt geleerd. Ook het gevoel van veiligheid wordt hierbinnen versterkt. De leerkracht kan veel korter op de bal spelen om individuele moeilijkheden te bespeuren of talenten in te zetten. In kleinere groepen blijken kinderen ook veel sociaal vaardiger, durven hulp vragen aan elkaar en helpen elkaar ook met plezier. Terwijl het ene groepje les krijgt van de leerkracht, werkt de andere groep individueel aan de opgelegde weektaken.

Om de teamspirit in stand te houden, wordt elke dag gestart en afgesloten met de volledige klasgroep.
Vakken als godsdienst, wero, Frans, muzische opvoeding en bewegingsopvoeding worden in eigen klasgroep gegeven.

Wij zien bij deze werking heel wat voordelen:

 • Leerlingen zijn sociaal vaardig, ze helpen elkaar en durven hulp vragen.
 • Leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig en actief te werken.
 • Leerlingen leren omgaan met uitgestelde aandacht en leren probleemoplossend denken en oplossingsgericht werken.
 • Leerlingen krijgen een aanbod op eigen niveau.
 • Leerlingen pikken al wat mee van het volgende jaar.
 • Leerlingen kunnen een hulp en ondersteuner zijn voor andere leerlingen.
 • De leerlingen krijgen korte en doelgerichte instructies.

In het eerste leerjaar worden de kinderen het hele jaar meegenomen in de wereld van ‘Zoem’ de bij. Hij leert ons alle letters lezen en schrijven. Wanneer in januari alle letters geleerd zijn, wordt er een groot letterfeest gegeven waarbij een diploma wordt uitgereikt. Ook Wibbel, een blauw diertje dat van spannende avonturen houdt, is van de partij bij het aanleren van de cijfers tot 20. Plezier verzekerd!

Voor de muzische en wero-momenten worden géén handleidingen gebruikt. De leerkracht werkt lessen uit die aansluiten bij de talenten en interesses van de leerlingen, uiteraard met zicht op de doelen die vooropgesteld worden door de overheid.
Vanaf januari geeft de klasleerkracht elke week een 20-tal minuutjes Franse taalinitiatie. Zo worden de kinderen reeds ondergedompeld in een taalbad zodat de drempel om een andere taal te leren spreken verlaagd wordt.
Er heerst een fijne, positieve en gestructureerde sfeer in klas. Tussendoor is er vaak tijd voor een ontspanningsmoment (tussendoortjes, spelmomenten…).

Ter voorbereiding op het secundair staan we met onze werking een stapje voor. De kinderen leren werken met een lessenrooster en het zelfstandig verzamelen van de juiste werkschriften en leesboeken.

Verder organiseren we jaarlijks een projectweek samen met onze zusterschool Akkerwinde. De leerlingen van het zesde leerjaar gaan dan een weekje richting Nieuwmunster en bereiden zich de hele week voor op de sprong richting secundair. Ze werken hier talentgericht, maken kennis met het CLB en bezoeken enkele mogelijke ‘beroepen’. Ook brengen ze tijdens die week een dagje door in het secundair in Sint-Jozef Sint-Pieter te Blankenberge.

Het vijfde leerjaar van Heilig Hart en Akkerwinde brengen die week dan door in Heilig Hart. Ze werken rond een project met als thema ‘Over mijn lijf!’ en komen meer te weten over het eigen lichaam.