Evaluatie en rapportering

Rapport

    1. Doel van ons rapport

     Eerst en vooral willen we met dit rapport een eerlijk en breed maar ook aanmoedigend en bevestigend beeld geven over de huidige ontwikkeling van je kind.
     Naast groeiproces van je kind op het vlak van kennis, schenken we ook aandacht aan zijn/haar groeiproces op vlak van vaardigheden, attitudes, welbevinden en betrokkenheid .
     Evalueren is voor ons een permanent en belangrijk onderdeel in de begeleiding van de ontwikkeling van je kind. Ons rapport is geen momentopname maar het in kaart brengen van deze voortdurende ontwikkeling.

    2. De opbouw van ons rapport

       1. Dit willen we nog vertellen aan jou…

        In het begin van het rapport omschrijven de leerkrachten hoe ze jouw kind ervaren in de klas. Wat loopt er goed, wat zijn eventuele werkpunten.

       2. Ik kijk naar mezelf: welbevinden en betrokkenheid.

        Leren is sterk afhankelijk van het welbevinden en de betrokkenheid van je kind. Daarom polsen we met enkele doelstellingen hoe dit voor jouw kind is. Soms zal je kind zichzelf hierover evalueren (ik evalueer mijn welbevinden of betrokkenheid), een andere keer zal de leerkracht of een medeleerling dit voor jouw kind evalueren (een ander evalueert mijn welbevinden of betrokkenheid).

       3. Ik leer leven in relatie met een ander

        In een derde luik evalueren we de sociale vaardigheden van je kind. We vertrekken hiervoor steeds vanuit een aantal focusdoelstellingen per periode.

       4. Ik leer leren en werken

        In dit onderdeel evalueren we telkens met enkele focusdoelen hoe je kind zijn leren en werken aanpakt. Leer je doelgericht? Werk je planmatig? Ben je nauwkeurig? Ben je kritisch? …..
        Door aan deze vaardigheden meer aandacht te besteden, zijn we ervan overtuigd dat je kind meer inzicht verwerft in zijn leren en werken.

       5. Wiskundige ontwikkeling

        Resultaten van doelgerichte toetsen of periodeproefwerken rond wiskunde krijgen hier hun plaats.

       6. Taalontwikkeling

        Resultaten van doelgerichte toetsen of periodeproefwerken rond taal krijgen hier hun plaats.

       7. Taalontwikkeling Frans

        Vanaf het 5de leerjaar worden ook de vorderingen voor Frans geëvalueerd.

       8. Wereldoriëntatie

        Resultaten van doelgerichte toetsen over de Wero- thema’s krijgen hier hun plaats.

       9. Muzische ontwikkeling

        Je kind oefent heel vaak zijn muzische talenten op onze school. Resultaten voor beeld, drama, muziek, zang, … worden in dit onderdeel geëvalueerd.

       10. Media en ICT-ontwikkeling

        Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen we ook dit onderdeel af en toe evalueren.

      Op het einde van het rapport maken we schrijfruimte voor je kind en voor jou, als ouder. Het zou fijn zijn als ook jullie hierop iets schrijven.

    3. Hoe we evalueren

     -Tot en met het 4de leerjaar evalueren we met pictogrammen. Beter dan met punten, vertellen we aan en over je kind wat hij/zij al kent of kan. De uitleg van de verschillende pictogrammen zie je hieronder.
     -Voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gebruiken we dezelfde pictogrammen voor Muzische Opvoeding. Enkel voor de kennisvakken tonen we de resultaten met punten op 10.

    4. Proefwerkperiodes

     -Hoe ouder je kind wordt, hoe meer een leerkracht regelmatig eens een periodetoets zal geven. In een periodetoets polsen we naar de blijvende inzichten van je kind. De vragen gaan dan over meerdere doelstellingen en over leerstof van een langere periode.
     -Enkel voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar vallen deze periodetoetsen in een geplande week voor het winter- en zomerrapport. Voor de jongere kinderen worden deze gedurende het schooljaar gehouden.
     -De resultaten van deze periodetoetsen komen tussen de andere resultaten. Dus geen afzonderlijk ”proefwerkenrapport”.

    5. Hoeveel rapporten krijgt mijn kind?

     Je kind krijgt vier evaluatierapporten per schooljaar mee. Eén in elk seizoen: herfstrapport, winterrapport, lenterapport en zomerrapport.

“We kunnen niet van alle kinderen sterren maken.
Maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren!”

Hieronder enkele sjablonen die gebruikt worden in het rapport:

Oudercontact

In januari en juni houden we een oudercontact.
Uiteraard houden wij er als school van om de contactmomenten met de ouders niet te beperken. De leerkrachten zijn altijd na school te vinden op de speelplaats. Bovendien zijn de ouders altijd welkom in klas voor een gesprek.

Via mail zijn onze leerkrachten steeds bereikbaar.
Ook de zorgcoördinator kan steeds per mail gecontacteerd worden.

Kindercontact

Naast het oudercontact houden we een Kindercontact vanaf het 3de leerjaar. De leerkrachten van de leerlingen geven in een individueel gesprek positieve en opbouwende feedback aan de leerling.

We willen echt dat de leerlingen zich bewust worden van hun talenten, maar ook van hun groeikansen.

Bewegingsgroeiboekje

Met het bewegingsgroeiboekje willen we je kind gericht opvolgen in zijn of haar motorische ontwikkeling, alsook de algemene houding tijdens sport-, spel- en speelsituaties. Bewegingsopvoeding is immers het middel bij uitstek om naast fysieke conditie, heel wat sociale en andere vaardigheden te ontwikkelen.

Startend in het 3de kleuter en eindigend bij het verlaten van de basisschool zal dit documentje een mooi zinvol beeld geven van de bewegingsidentiteit van uw kind. Het is belangrijk te weten dat elk kind start vanuit een eigen beginsituatie. Niet iedereen is immers sportief maar elk kind heeft z’n eigen talenten en werkt op eigen niveau en tempo.

De kinderen worden geëvalueerd op negen bewegingsthema’s. Daarnaast ook op het gebied van algemene leef- en leerhoudingen en sociale vaardigheden. Hierbij willen we jullie en vooral jullie kind nauw betrekken. Nadenken over eigen doen en laten is een belangrijke stap in het opvoedingsproces van elk kind. Door middel van zelfevaluatie willen we de kinderen hun eigen kwaliteiten naar waarde leren schatten.

Samen moeten we jullie kind stimuleren en motiveren om een gezonde levensstijl te ontwikkelen tijdens en na de schooluren.